79030-53-8

(1r,2s)-2-phenylcyclopropan-1-amine;2-[4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol