84409-79-0

(2S)-2-amino-3-methyl-N'-[2-oxo-2-(10H-phenothiazin-10-yl)ethyl]butanehydrazide (non-preferred name)