84409-82-5

(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-N'-[2-oxo-2-(10H-phenothiazin-10-yl)ethyl]propanehydrazide (non-preferred name)